Προς τους μετόχους της ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί  στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 ,ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλ. διεύθυνση https://meet.google.com/csb-ixgq-fpq

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022
  • Απαλλαγή μελών διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2022
  • Έγκριση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που πάρθηκαν μέχρι και την παρούσα ΓΣ
  • Καθορισμός αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου και προέγκριση αμοιβής των
  • Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις-Πορεία ξενοδοχείου και προγραμματισμός

Όποιος εκ των κυρίων μετόχων θέλει να μετάσχει στην παρούσα ΓΣ πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση προσκομίζοντας τα αποδεικτικά κατάθεσης των όπως το καταστατικό και ο νόμος ορίζουν

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ
Ελένη Τριβυζά